De gereformeerde kerk Vrijgemaakt van Amersfoort-Oost voert een actief en gedegen (jeugd) preventie- en integriteitsbeleid. Dat kreeg medio 2013 vorm in het ‘protocol seksueel misbruik binnen de gemeente’ gecombineerd met de ‘instructie Interne Vertrouwenspersoon’ (Protocol)

Hierin spreekt de kerkenraad uit te streven naar een gemeente-breed bewustwordingsproces m.b.t. het kwaad van seksueel misbruik, teneinde het onderwerp uit de taboesfeer te halen en beter bespreekbaar te maken. Dit kan onder andere door middel van prediking, voorlichting, het aanbieden van lectuur, wijkoverleg, gemeenteavonden en gespreksgroepen.

Dat heeft vorm gekregen in:

  1. De aanstelling van IVP-ers binnen de gemeente. Zij maken deel uit van een breed netwerk van IVPers in Eemland (Amersfoort eo van GKV, NGK en CGK)
  2. Een presentatie aan ouderlingen, diakenen, jeugdwerkers pastoraat- en bezoekersteam.
  3. Regelmatige publicaties in het kerkblad over dit onderwerp
  4. Beleidsbeslissing voor het hanteren van een VOG voor vastgestelde taakhouders binnen de kerkelijke gemeente (Beslissing kerkenraad invoering VOG)
  5. Het ontwikkelen en  invoeren van een gedragscode voor taakhouders in de gemeente. (Gedragscode)

Interne Vertrouwenspersonen

De IVP is een volkomen onafhankelijk eerste aanspreekpunt voor mensen die te maken hebben met (seksuele) intimidatie of misbruik binnen een kerkelijke relatie. Het gaat dan om kerkelijke afhankelijkheidsrelaties. Daarbij kun je denken aan ouderling-gemeentelid of jeugdwerker-jongere, maar ook aan commissielid-gemeentelid enz. De IVPer luistert en is hierbij een absoluut vertrouwelijke “praatpaal”. Tijdens het gesprek zal blijken waar verder behoefte aan is. Dit kan zijn het helder krijgen van de situatie door gericht vragen te stellen en belangrijke zaken op een rij te zetten. Gezamenlijk zal dan worden beslist wat een goede verdere stap is. Vertrouwenspersonen zijn te bereiken via ln.vkg.o-troofsremanull@noosrepsnewuortrev. (Namen en telefoonnummer zijn te vinden op bladzijde 8 van het jaarboekje)

Als je het toch te lastig vindt om hierover te praten met mensen binnen de eigen kerk, dan kun je ook contact opnemen met Het (landelijk) Meldpunt via 06-810 810 17 of per e-mail: ln.kiurbsimtnupdlemnull@noosrepsnewuortrev